Hungarian and Vietnamese translations of the Prime Directive

Hungarian and Vietnamese translations of the Prime Directive have been added to the blog post Retrospective Prime Directive in many languages. This post now contains 13 translations of this important statement that is used in Agile Retrospectives all over the world.

New translations

The new translations are:

Magyar (Hungarian)

Függetlenül attól, hogy mit tárunk fel, értjük és teljes meggyőződéssel hisszük, hogy mindenki a tőle telhető legjobb munkát végezte, figyelembe véve az akkori ismereteit, tudását, képességeit, a rendelkezésre álló erőforrásokat és az adott szituációt.

Vietnamese

Bất kể những gì chúng ta khám phá, chúng ta hiểu và thực sự tin rằng mọi người đều đã làm tốt nhất có thể, với những gì họ biết, hết khả năng của họ, và nguồn lực sẵn có tại thời điểm đó

A big thanks to Gábor Erényi from Sprint Consulting Llc for the Hungarian translation, and to Duy Khánh for the Vietnamese translation.

The Prime Directive

It’s very important it is to create safety when doing agile retrospectives. Norman Kerth came up with the prime directive for retrospectives in his book Project Retrospectives: A Handbook for Team Reviews. In our book Getting Value out of Agile Retrospectives we referred to the prime directive as an effective way to establish safety.

The provided translations make it possible for teams to create a safe environment in their local language.

Please share this news to help teams doing safe and valuable agile retrospectives all around the world!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.